Osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Samovrjednovanje  je proces sustavnog i trajnog praćenja, analiziranja i preispitivanja vlastite prakse s ciljem unapređivanja škole.
Strukovne škole su dužne provoditi samovrjednovanje i to za 6 prioritetnih područja:
1. Planiranje i programiranje rada
2. Poučavanje i podrška učenju
3. Postignuća polaznika
4. Materijalni uvjeti i ljudski potencijali –profesionalni razvoj zaposlenika
5. Međuljudski odnosi u ustanovi i suradnja s ostalim dionicima
6. Rukovođenje i upravljanje škole
Ustanove za strukovno obrazovanje prati i vrjednuje Povjerenstvo za kvalitetu, kojega imenuje tijelo upravljanja ustanove za strukovno obrazovanje.
Povjerenstvo sačinjavaju  članovi;
4  iz reda nastavnika: Ivana Blažić, dr.vet.med.,Kate Vulić, dr.vet.med., Jadranka Stanić, prof.,Ružica Belić, prof.
1 iz reda dionika: Ivor Bojanić dr.vet.med.
1 iz reda učenika: Monika Čuljat, 4.b
1 iz reda roditelja: Marina Flanjak, prof.

Koordinatorica tima: Ivana Blažić
Nakon provedenog procesa samovrjednovanja  izvješće se piše na internetskom alatu na stranicama ASOO pod padajućim izbornikom E kvaliteta.
Dva su pitanja ključna:
1. Koliko je dobra naša škola?
2. Što možemo učiniti kako bismo bili još bolji ?
Aktivnosti  tima:
1.    Informirati članove NV o tijeku procesa samovrjednovanja škole i aktivnostima vezanim uz akcijski plan tima.
2.    Izraditi distribuirati i analizirati anketne listiće za ispitivanje stavova i ponašanja učenika, roditelja i nastavnika.
3.    Koordinirati s predsjednicima stručnih vijeća o mogućim aktivnostima vezanim uz prioritetna područja akcijskog plana.
4.    Koordinirati  s razrednicima u izradi ujednačenih kriterija opravdavanja izostanaka na razini škole
5.    Uključiti roditelje u aktivnosti škole
6.    Analizirati postignuća polaznika, njihovu motiviranost i napredak.
7.    Pratiti i analizirati podatke ustanove.
8.    Promicati profesionalne odnose u ustanovi.

Članovi tima